Buka gradilišta
molim informaciju/pomoć oko propisa koji regulira vrijeme u kojemu je dozvoljeno stvarati buku u urbanim sredinama. Naime u blizini stambene zgrade u kojoj stanujem je otvoreno gradilište koje s radom započinje rano ujutro te radi subotom.
Zapravo me zanima je li regulirano kada je dozvoljeno uključiti strojeve i mehanizaciju koja proizvodi buku te kome se obratiti ako se toga ne pridržavaju.
Zahvsljujem uz srdačsn pozdrav

(12.05.2019.)

--

Postoji Pravilnik o najviše dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2004_10_145_2548.html

Članak 17, buka gradilišta

BUKA GRADILIŠTA

Članak 17.

– Radovi na otvorenom prostoru i na građevinama

Bez obzira na zonu iz Tablice 1. članka 5. ovoga Pravilnika, tijekom dnevnog razdoblja dopuštena ekvivalentna razina buke iznosi 65 dB(A). U razdoblju od 08.00 do 18.00 sati dopušta se prekoračenje ekvivalentne razine buke od dodatnih 5 dB(A).

Pri obavljaju građevinskih radova noću, ekvivalentna razina buke ne smije prijeći vrijednosti iz Tablice 1. članka 5. ovoga Pravilnika.

Za gradilišta unutar zone gospodarske namjene (zona 5.) iz Tablice 1. članka 5. ovoga Pravilnika ekvivalentna razina buke ne smije prijeći utvrđene vrijednosti tijekom dnevnog i noćnog razdoblja.

Iznimno od odredbi stavka 1., 2. i 3. ovoga članka dopušteno je prekoračenje dopuštenih razina buke za 10 dB(A), u slučaju ako to zahtijeva tehnološki proces u trajanju do najviše jednu (1) noć, odnosno dva (2) dana tijekom razdoblja od trideset (30) dana.

O slučaju iznimnog prekoračenja dopuštenih razina buke prema stavku 4. ovoga članka izvođač radova obvezan je pisanim putem obavijestiti sanitarnu inspekciju, a taj se slučaj mora i upisati u građevinski dnevnik.

– Za radove u građevinama s više korisnika osim navedenih mjera u stavcima 1., 2., 3., 4. i 5. ovoga članka primjenjuju se i dodatni kriteriji:

U građevinama s boravišnim prostorijama u kojima se boravi i noću, radovi se mogu obavljati isključivo tijekom dnevnog razdoblja.

Dopuštene ekvivalentne razine buke u boravišnim prostorijama stanova iznose 40 dB(A), pri čemu se u razdoblju između 08.00 i 18.00 sati dopušta prekoračenje dopuštenih razina buke za 10 dB.